Kurs Planning & Managing PR Campaigns and Media Relations

Uspešna komunikacija je ključna za oblikovanje percepcije o brendu. Svaka interakcija, bila ona javna ili interna, odražava vrednosti i kulturu kompanije. Definisanje jasne politike komunikacije na početku je od suštinskog značaja. To uključuje uspostavljanje smernica za komunikaciju s ciljnom grupom i među zaposlenima.

Planiranje i izvođenje PR kampanja su sredstva za ostvarivanje tog cilja. PR kampanje omogućavaju kompanijama da šalju konzistentne i ciljane poruke svojoj publici, unapređujući svoj ugled i odnose s javnošću. Ove kampanje takođe pomažu u stvaranju pozitivne slike o brendu i izgradnji poverenja među kupcima i partnerima. Sve to doprinosi dugoročnom uspehu kompanije na tržištu.

Efikasna komunikacija sa javnošću je ključna veština za svaku kompaniju, jer može značajno uticati na njen uspeh ili neuspeh. Dobro planirane i izvedene PR strategije omogućavaju kompanijama da izgrade pozitivnu percepciju među svojim ciljnim grupama, stvarajući poverenje i lojalnost prema brendu.

S druge strane, loša komunikacija može prouzrokovati negativan odjek među potrošačima i partnerima, što može oštetiti reputaciju kompanije. Stoga je ključno da kompanije posvete pažnju pravilnom usmeravanju i planiranju svojih komunikacionih napora kako bi postigle željeni uticaj i izbegle potencijalne štete.

Komunikacija je ključna u svakom poslovanju, jer se ne odnosi samo na razmenu informacija već i na stvaranje percepcije o brendu. Brend je više od vizuelnih elemenata – to je identitet kompanije, utisak koji ona ostavlja na ciljnu grupu. Dobro razumevanje i vođenje komunikacije omogućava kompanijama da oblikuju pozitivan imidž i izazovu željene reakcije kod svojih ciljnih grupa. Komunikacija brenda i njegova prepoznatljivost ključni su faktori za izazivanje pozitivnih reakcija i emocionalne povezanosti sa ciljnom grupom. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account Manager i Social Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa Planning and Managing PR Campaigns and Media

Internet je transformisao PR, omogućavajući direktnu komunikaciju između PR timova i ciljnih grupa bez posrednika. Ovaj pristup pojačava vernost korisnika prema brendu.

Ključ uspeha u PR-u je dobro planiranje i vođenje kampanja kako bi se postigli optimalni rezultati. Važno je predvideti kako će ideja ili poruka uticati na ciljnu grupu jer ljudi često ocenjuju stvari iz svoje perspektive. Jedan od načina da se pruži šira slika mogućnosti ili opcija za rešavanje problema je i upotreba tehnike „6 šešira za razmišljanje”. Metoda „6 šešira za razmišljanje” pomaže u analizi ideja i donošenju odluka:

 • Beli šešir predstavlja poziciju govornika na kojoj se analiziraju činjenice i zastupa objektivan stav.
 • Plavi šešir je pozicija u kojoj se fokus stavlja na planiranje akcija za postizanje ciljeva.
 • Žuti šešir jeste perspektiva u kojoj se nastoje identifikovati prednosti i pozitivni aspekti u okviru problema.
 • Crni šešir predstavlja poziciju u okviru koje se razmatraju potencijalni problemi i rešenja.
 • Zeleni šešir odnosi se na razmatranje kreativnih aspekata.
 • Crveni šešir teži tome da proceni emotivnu reakciju korisnika.

Koristeći ovu tehniku, PR timovi mogu bolje planirati kampanje i efikasnije komunicirati sa svojom ciljnom grupom, što rezultira većom uspešnošću u onlajn PR-u. Ova tehnika omogućava temeljno sagledavanje svih aspekata kampanje, olakšavajući donošenje odluka i fokusiranje na ključne poruke.

U okviru komunikacionih planova svi navedeni elementi igraju ključnu ulogu. Brif, istraživanje, analiza situacije i ciljevi postavljaju osnovu za kreiranje strategije komunikacije. Kroz primere iz stvarnih situacija polaznici mogu bolje razumeti kako se primenjuju ovi koncepti. Takođe, praksa istraživanja i istraživački alati dodatno obogaćuju strategiju komunikacije, omogućavajući bolje razumevanje ciljne grupe i njihovih potreba, što povećava uspešnost PR kampanje.

Na ovom kursu polaznici će naučiti osnove efikasne komunikacije sa ciljnom grupom i proces planiranja i vođenja PR kampanja. To uključuje razumevanje koraka od ideje do istraživanja, definisanje ciljne grupe, kreiranje komunikacionih poruka i odabir odgovarajućih komunikacionih kanala za postizanje željenih reakcija.

Kurs Planning and Managing PR Campaigns and Media Relations će vam odgovoriti na pitanja:

Šta podrazumeva model 7C u komunikaciji?

Model 7C predstavlja sedam ključnih elemenata koje treba uzeti u obzir kako bi komunikacija bila uspešna i efikasna. Reč je o sledećim elementima:

 • Clearness (Jasnoća): Poruke treba da budu jasne i precizne kako bi ih primalac što bolje razumeo. To uključuje korišćenje jednostavnog i razumljivog jezika.
 • Conciseness (Sažetost): Informacije treba da budu prezentovane sa što manje suvišnih detalja i nepotrebnih informacija kako bi poruka bila direktna i efikasna.
 • Concreteness (Konkretnost): Poruke treba da budu podržane činjenicama i konkretnim informacijama kako bi bile ubedljive i pouzdane.
 • Correctness (Tačnost): Informacije treba da budu tačne i precizne kako bi se izbegle netačne interpretacije i nesporazumi.
 • Consideration (Pažnja): Važno je uzeti u obzir potrebe i interesovanja publike kako bi se komuniciralo na način koji je relevantan za njih.
 • Completeness (Potpunost): Informacije treba da budu kompletne, tj. da sadrže sve relevantne detalje kako bi se izbegla nepotpuna komunikacija ili nedovoljna informisanost.
 • Courtesy (Pristojnost): Pristojnost i poštovanje publike ključni su za uspešnu komunikaciju. Treba se izražavati na način koji je prihvatljiv i odnositi se prema učesnicima komunikacije sa poštovanjem.

Ovaj model pomaže organizacijama da uspostave jasnu i efikasnu komunikaciju sa svojom publikom, bilo da je reč o internim ili eksternim komunikacijama.

Kakav treba da bude cilj PR kampanje?

Cilj PR kampanje treba da bude SMART, što znači:

 • Specifičan (Specific): Cilj treba biti precizno definisan. Umesto opštih izjava, treba jasno navesti šta se tačno želi postići.
 • Merljiv (Measurable): Cilj treba biti merljiv kako bi se mogao oceniti uspeh kampanje. To znači da treba imati konkretne brojke ili pokazatelje koji će se pratiti.
 • Dostižan (Achievable): Cilj treba biti realan i ostvariv u okviru resursa i vremena dostupnih za kampanju.
 • Relevantan (Relevant): Cilj treba biti relevantan za organizaciju i kampanju. Treba se pitati zašto je cilj važan i kako će doprineti poslovanju organizacije.
 • Vremenski ograničen (Time-bound): Treba da postoji određen vremenski rok ili vremensko ograničenje za postizanje cilja. To pomaže u postavljanju prioriteta i praćenju napretka.

Na primer, cilj PR kampanje može biti povećanje prepoznatljivosti brenda za 20% među ciljnom grupom u naredna tri meseca. Ovaj cilj je specifičan, merljiv, dostižan, relevantan i vremenski ograničen, što ga čini efikasnim za planiranje i praćenje uspeha kampanje.

Koji su važni elementi ključne poruke u jednoj PR kampanji?

Ključna poruka u PR kampanji predstavlja srž komunikacije sa ciljnom grupom. Ona treba da bude suštinski koncizna i lako razumljiva, sa ciljem da istakne najvažnije informacije ili poruke koje želimo da prenesemo. Ključna poruka mora biti relevantna za ciljnu grupu kako bi privukla njihovu pažnju i izazvala interesovanje. Takođe, treba da bude emocionalno obojena i kreativna, jer emocije često igraju ključnu ulogu u stvaranju veze između brenda i potrošača. Ujedno, treba da sadrži poziv na akciju, podstičući ciljnu grupu na određeni korak ili reakciju. Konačno, ključna poruka mora biti dosledna celokupnoj kampanji i vrednostima brenda kako bi se održali autentičnost i poverenje kod publike.

Kurs Planning and Managing PR Campaigns and Media Relations

Plan i program kursa Planning and Managing PR Campaigns and Media Relations

 • Zašto je bitno da brendovi, kompanije, organizacije i uticajni pojedinci komuniciraju sa javnošću
 • Šest šešira za razmišljanje
 • Elementi komunikacionih planova
 • Strategija i taktika
 • Istraživanje u funkciji strategije komunikacije i alati za istraživanje
 • Ciljne grupe i ključne poruke
 • Iz čega se sastoji kampanja
 • PR alati
 • Vizuelne, pisane i govorne taktike
 • Budžeti i evaluacija PR kampanje
 • 7C u komunikaciji 

Polaznici kursa Planning and Managing PR Campaigns and Media Relations prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se