Kurs Software Maintenance Process

Kurs Software Maintenance Process bavi se održavanjem softvera, što predstavlja neophodni proces koji se javlja tokom upotrebe kompjuterskog programa. Pod održavanjem se misli na obezbeđivanje njegove funkcionalnosti kako bi radio ono što korisnik od njega očekuje, kao i da to radi bez pravljenja grešaka. Program obično funkcioniše onako kako je zamišljeno u početku, ali tokom vremena dolazi do nepredviđenih situacija koje utiču na funkcionalnost. Tada na scenu stupaju programeri.

Da bi se obezbedila funkcionalnost, potrebno je izvršiti promene i unapređenje softvera. Razlog za ove izmene mogu da budu nove potrebe korisnika, tj. uvođenje novih funkcionalnosti, promene u operativnom sistemu na kojem program radi, pojava grešaka (bagova) koje utiču na funkcionalnost itd. 

Postupak menjanja programa tokom njegovog životnog veka naziva se održavanje programa. Neke firme pri prodaji programa nude korisniku ugovor o održavanju kojim mu garantuju da će unapređivati program prema njegovim potrebama i da će te izmene brzo sprovoditi. To je dobro za korisnika programa jer može tražiti izmene u skladu sa svojim potrebama. 

Ipak, u najvećem broju slučajeva autori programa izbacuju s vremena na vreme unapređenja (update) kako bi unapredili funkcionalnosti ili ispravili greške. To je indirektno održavanje programa na koje korisnik može malo direktno uticati i pogodno je samo za programe koji imaju veliki broj korisnika. Sve veće kompanije koje rade na visokobudžetnim programima imaju sistem tehničke podrške, a često i sam program ima mogućnost automatskog prijavljivanja greške. Na osnovu ovih informacija radi se na unapređenju funkcionalnosti programa.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Engineering Program.

Kurs Software Maintenance Process - opis i cilj

Tokom kursa Software Maintenance Process, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima procesa održavanja softvera. Integralni deo životnog ciklusa softvera je softversko održavanje. Ovaj proces se definiše kao skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativnog održavanja softvera. Nakon isporuke softvera neminovne su promene i evaluacije na softverskom rešenju. U toku upotrebe greške se otkrivaju, menja se operativno okruženje i javljaju se novi zahtevi tokom korišćenja. Aktivnosti održavanja se izvode pre i posle isporuke softvera.

Pod pojmom održavanja, kada se govori o softveru, podrazumeva se drugačije značenje u odnosu na bilo koju drugu inženjersku oblast. Naime, mnoge inženjerske oblasti podrazumevaju održavanje kao proces pomoću kojeg se nešto održava u ispravnom radu, putem tekućih popravki. Ključni koncept je pogoršavanje inženjerskih artefakata tokom korišćenja i prolaskom vremena, pa je stoga cilj održavanja očuvanje funkcionalnosti objekta u skladu sa definisanom i registrovanom funkcionalnošću u vremenu puštanja u rad.

Naravno, ovakav opis održavanja se ne može primeniti na softver zbog toga što se softver ne može „pokvariti” tokom vremena. Ipak, potreba za modifikacijom dela softvera nakon isporuke istog uvek postoji, a takva potreba postoji još od pojave prvih programa.

Preovlađujući udeo promena se odnosi na zadovoljavanje promenljivih korisničkih potreba. Ovo je obuhvaćeno prvim Lemanovim zakonom: „Program koji se koristi u realnom okruženju se mora promeniti ili postaje manje koristan u tom okruženju”. Značajne promene takođe proizlaze iz potrebe za prilagođavanjem softvera da deluje sa spoljnim entitetima, uključujući ljude, organizaciju i veštačke sisteme. Zapravo, softver je „beskrajno savitljiv” i zato se često posmatra kao deo sistema koji je najlakše promeniti.

Kurs Software Maintenance Process ima za cilj da upozna polaznika sa značajem uloge održavanja u kompletnom životnom ciklusu softvera. U kursu se objašnjava važnost pravovremenog planiranja održavanja softvera i izdvajanja neophodnih sredstava u te svrhe. Polaznik će naučiti i da prepozna tehničke i menadžerske aspekte softverskog održavanja.

Kurs Software Maintenance Process IT kursevi

Plan i program

1. Uvod u softversko održavanje - održavanje obuhvata modifikaciju i dopune programa nakon što je pušten u upotrebu. Održavanje ne bi trebalo da uključuje velike promene na arhitekturi sistema. Promene se implementiraju modifikovanjem postojećih komponenti i dodavanjem novih komponenti u sistem.

  • Pojam i vrste softverskog održavanja
  • Oblasti softverskog održavanja
  • Kategorije održavanja softvera
  • Aktivnosti održavanja softvera

2. Održavanje softvera - postoji više vrsta aktivnosti koje nazivamo održavanjem, ali su tri osnovne. Održavanje u smislu ispravke softverskih grešaka; Održavanje u smislu prilagođavanja softvera različitim operativnim okruženjima i Održavanje u smislu dodavanja i modifikacija sistemskih funkcionalnosti.

  • Tipovi softverskih sistema
  • Evolucija softverskog sistema
  • Aktivnosti i uloge u održavanju
  • Analiza problema održavanja
  • Praćenje promena i alati za održavanje
  • Tehnike održavanja

Kurs Software Maintenance Process

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se