Kurs IT in Business

IT in Business (informacione tehnologije u poslovanju) predstavlja korišćenje informacionih tehnologija, odnosno različite tehnike i alate u poslovnom okruženju. U današnjem digitalnom svetu, IT je postao ključni deo poslovanja u gotovo svim industrijama jer pruža efikasne i efektivne načine za skladištenje, obradu i deljenje podataka, kao i za automatizaciju poslovnih procesa.

Korišćenje informacionih tehnologija u poslovanju omogućava kompanijama da poboljšaju svoje poslovne operacije na nekoliko načina. Na primer, IT alati mogu pomoći u poboljšanju efikasnosti i brzine obrade podataka, što omogućava da se poslovne odluke donose na brzo i precizno. IT takođe pomaže u automatizaciji rutinskih poslovnih zadataka, što može smanjiti troškove i poboljšati efikasnost različitih poslovnih procesa.

Još jedna prednost IT-ja u poslovanju je mogućnost proširenja poslovanja i poboljšanja komunikacija. Sa razvojem interneta i drugih digitalnih alata, preduzeća mogu lako da komuniciraju sa svojim klijentima, dobavljačima i drugim partnerima širom sveta. To omogućava kompanijama da šire svoje poslovanje na nova tržišta i povećavaju svoj prihod.

Međutim, svakako korišćenje IT-ja u poslovanju ima i neke svoje izazove, uključujući i velike troškove uvođenja i održavanja IT sistema, kao i potrebu za stručnim kadrom za upravljanje IT-jem. Takođe, bezbednost podataka postaje sve važnija, jer se preduzeća suočavaju sa sve većim brojem sajbernapada.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: IT Management ProgramOnline Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data AnalystPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO Manager.

Opis i ciljevi kursa IT in Business

Uprkos izazovima, informacione tehnologije su postale neophodan element modernog poslovanja. Preduzeća koja uspešno koriste IT alate mogu da poboljšaju svoje poslovanje na više načina, povećavajući efikasnost i produktivnost, poboljšavajući komunikaciju i šireći svoje poslovanje. Dakle, informacione tehnologije su postale neophodan deo modernog poslovanja i imaju veliki uticaj na način na koji preduzeća posluju i donose poslovne odluke. Stoga je cilj kursa IT in Business da polaznicima pruži osnovna znanja i veštine u vezi sa informacionim tehnologijama u poslovnom okruženju. Kroz tri modula polaznici će steći znanja o osnovnim pojmovima informacionih tehnologija, informacionim sistemima u poslovanju i savremenom poslovanju.

Modul 1 se bavi osnovnim pojmovima informacionih tehnologija. U ovom modulu polaznici će se upoznati sa glavnim računarskim komponentama i načinom njihove upotrebe u računarskom sistemu. Osim toga će biti objašnjen značaj i uloga softvera u poslovanju, ali i definisano šta predstavljaju mreže i telekomunikacije. Cilj ovog modula je da polaznici razumeju osnovne pojmove i tehnologije koje se koriste u informacionim tehnologijama.

Modul 2 obrađuje različite informacione sisteme u poslovanju. Polaznici će se upoznati sa različitim vrstama informacionih sistema, njihovim funkcijama i ulogama u poslovnom okruženju. Takođe će se razmatrati informacioni sistemi i menadžment, odnosno način na koji informacioni sistemi pomažu menadžerima u donošenju poslovnih odluka. Cilj ovog modula je da polaznici razumeju kako informacioni sistemi mogu pomoći u efikasnijem poslovanju, automatizaciji i unapređenju poslovnih procesa.

U modulu 3 polaznici će se upoznati sa pojmom e-poslovanja i osnovnim elementima elektronskog poslovanja. Takođe će se razmatrati bežične i mobilne tehnologije, kao i bezbednost, privatnost i etičnost u poslovanju. Cilj ovog modula je da polaznici razumeju kako se informacione tehnologije koriste u savremenom poslovanju i kako se njihova primena odražava na bezbednost, privatnost i etičnost u poslovanju.

Cilj kursa IT in Business je da polaznicima pruži osnovna znanja o informacionim tehnologijama u poslovanju i da ih osposobi za efikasniju upotrebu informacionih tehnologija u svom poslovnom okruženju. Tokom ovog kursa steći će i znanja o osnovnim pojmovima informacionih tehnologija, informacionim sistemima u poslovanju i savremenom poslovanju, što će im pomoći da postanu efikasniji i produktivniji u svom poslu.

Kurs IT in Business odgovoriće vam na pitanja

Šta je hardver, a šta softver?

Hardver i softver su dve osnovne komponente računarskog sistema. Hardver predstavlja fizičke komponente računarskog sistema, uključujući računarski procesor, radnu memoriju, hard-disk, grafičku karticu, tastaturu, miš i druge periferne uređaje. Ove komponente rade zajedno kako bi omogućile rad računarskog sistema.

Sa druge strane, softver predstavlja programsku opremu koja omogućava hardveru da izvršava određene zadatke i specifične funkcije. Softver se sastoji od različitih programa, aplikacija i operativnog sistema. Operativni sistem upravlja hardverskim resursima i omogućava korisnicima da koriste računarski sistem. Aplikacije i programi, poput procesora teksta i računovodstvenog softvera, koriste se za obavljanje različitih zadataka na računaru.

Hardver i softver su međusobno povezani i zavise jedan od drugog. Kvalitetan hardver može omogućiti efikasniji rad softvera, dok kvalitetan softver može poboljšati performanse hardvera i omogućiti da se njegove funkcije koriste na najbolji način.

Kako performanse hardvera i softvera mogu uticati na poslovanje?

Performanse hardvera i softvera mogu značajno uticati na poslovanje. Ukoliko hardver nije dovoljno jak, brz ili pouzdan, to može dovesti do sporijeg i manje efikasnog rada, što može uticati na produktivnost zaposlenih, na kvalitet usluga koje se pružaju i način na koji izvršavaju zadate zadatke. S druge strane, ukoliko softver nije dovoljno funkcionalan ili nije adekvatno prilagođen potrebama poslovanja, to takođe može dovesti do neefikasnog rada, neodgovarajućeg vođenja poslovnih procesa i gubitka vremena.

Dakle, performanse hardvera i softvera su ključne za efikasno i produktivno poslovanje. Korišćenjem kvalitetnog hardvera i softvera poslovni procesi mogu biti ubrzani i automatizovani, što dovodi do efikasnijeg rada, smanjenja broja grešaka i povećanja produktivnosti.

Šta predstavlja računarska mreža?

Računarska mreža predstavlja skup povezanih računara i drugih uređaja koji su u mogućnosti da razmenjuju informacije i resurse. Ova vrsta povezivanja omogućava korisnicima da deluju kao deo jedne celovite mreže u kojoj se resursi mogu deliti između svih računara u mreži. Mreže se mogu konfigurisati na različite načine, uključujući lokalne mreže (LAN), koje se sastoje od računara koji su smešteni na istoj lokaciji, kao i šire mreže, koje omogućuju povezivanje računara i uređaja širom sveta preko interneta.

Računarska mreža ima brojne prednosti, uključujući deljenje fajlova i resursa, kao što su štampači i serveri, lakše upravljanje informacijama i olakšavanje komunikacije između različitih računarskih sistema. Međutim, ova vrsta povezivanja donosi i izazove po pitanju sigurnosti i zaštite informacija koje se prenose kroz mrežu.

Čovek za laptopom

Šta su ERP i TPS?

ERP (Enterprise Resource Planning) i TPS (Transaction Processing System) predstavljaju dva tipa informacionih sistema koji se često koriste u poslovanju.

ERP je softverski sistem za upravljanje resursima preduzeća. Ovaj sistem pomaže u integrisanju poslovnih procesa i pruža celovit pogled na sve aspekte poslovanja, uključujući finansije, proizvodnju, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje lancem snabdevanja, prodaju i marketing. ERP omogućava bolje planiranje poslovnih procesa i upravljanje njima, kao i poboljšanje efikasnosti i smanjenje troškova. Jedan od poznatijih ERP sistema je softver kompanije SAP.

TPS je informacioni sistem koji se koristi za obradu transakcija, kao što su prodaja proizvoda, plaćanja i druge finansijske transakcije. Ovaj sistem pomaže u prikupljanju, skladištenju i obradi podataka o transakcijama. TPS se često koristi u prodajnim sistemima i sistemima za upravljanje zalihama kako bi se osiguralo da su podaci o prodaji i zalihama tačni i ažurni.

Iako su ERP i TPS različiti tipovi informacionih sistema, oni se često koriste zajedno u poslovanju. ERP može uključivati TPS kao jednu od njegovih komponenti kako bi se omogućilo prikupljanje i skladištenje podataka o transakcijama.

Šta je e-poslovanje?

E-business (elektronsko poslovanje) predstavlja proces korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) za obavljanje poslovnih aktivnosti. To može podrazumevati razmenu poslovnih podataka, informacija i transakcija između poslovnih organizacija putem telekomunikacionih sredstava, uključujući internet. E-business omogućava organizacijama da poboljšaju efikasnost i efektivnost poslovanja, da smanje troškove, automatizuju poslovne procese i povećaju profitabilnost. Takođe, kompanijama omogućava brži i jednostavniji pristup kupcima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, što može doprineti poboljšanju poslovne saradnje. E-business podrazumeva različite aspekte poslovanja, uključujući elektronsku trgovinu (e-commerce), elektronsko bankarstvo (e-banking), elektronsko poslovanje između poslovnih organizacija (B2B), elektronsko poslovanje između poslovnih organizacija i potrošača (B2C) i mnoge druge. Razlikujemo virtuelne i click and mortal organizacije.

Postoji nekoliko modela e-poslovanja, a neki od najznačajnijih su:

 • B2B (business-to-business) – Ovaj model podrazumeva transakcije između dve poslovne organizacije ili između više njih. 
 • B2C (business-to-consumer) – Ovaj model podrazumeva transakcije između poslovnih organizacija i pojedinaca, odnosno pravnog i fizičkog lica, što može uključivati online prodaju proizvoda i usluga, plaćanje računa i druge usluge.
 • C2C (consumer-to-consumer) – Ovaj model podrazumeva transakcije između pojedinaca, odnosno između fizičkih lica koja koriste platforme poput eBaya i Craigslista za prodaju proizvoda i usluga.
 • C2B (consumer-to-business) – Ovaj model podrazumeva da pojedinac nudi proizvode i usluge poslovnim organizacijama i često se koristi za freelance poslove, gde pojedinac nudi svoje usluge poslovnim organizacijama.
 • B2G (business-to-government) – Ovaj model podrazumeva transakcije između poslovnih organizacija i vlade, uključujući nabavku, prodaju i druge usluge.
 • G2C (government-to-consumer) – Ovaj model podrazumeva da vlada nudi usluge pojedincima, kao što su plaćanje poreza, prijave i druge administrativne procedure.

Svaki od ovih modela e-poslovanja ima specifične zahteve i izazove, a poslovne organizacije treba pažljivo da prouče i izaberu onaj koji najbolje odgovara njihovim potrebama i ciljevima.

Koji je značaj bezbednosti i etike u savremenom poslovanju?

Bezbednost i etika su od ključne važnosti u savremenom poslovanju iz mnogo razloga.

Prvo, bezbednost podataka je postala izuzetno važna u digitalnoj eri jer se sve više poslovnih transakcija odvija putem interneta. Poslovne organizacije moraju da obezbede sigurnu razmenu podataka sa svojim partnerima, klijentima i drugim organizacijama kako bi zaštitile poverljivost i integritet podataka. Slaba bezbednost podataka može dovesti do krađe identiteta, kršenja autorskih prava i drugih kršenja zakona, što može imati ozbiljne posledice po poslovanje.

Drugo, etično poslovanje je važno za održavanje ugleda i integriteta poslovne organizacije. Klijenti i partneri očekuju od poslovnih organizacija da posluju na etičan način, poštujući zakone i propise i preuzimajući odgovornost za svoje postupke. Kršenje etičkih principa i vrednosti može dovesti do gubitka javne reputacije, gubitka poverenja klijenata i drugih partnera, što može uticati na poslovanje na duge staze.

Generalno, bezbednost i etika su važni i iz moralnih razloga. Poslovne organizacije imaju odgovornost da posluju na pošten i moralan način, uzimajući u obzir društvene i ekološke uticaje svojih aktivnosti. To podrazumeva brigu o zaposlenima, zaštitu životne sredine, podršku društvenim programima i drugim sličnim aktivnostima. Bezbednost i etika su takođe ključni faktori u stvaranju pozitivne poslovne klime, koja može podstaći rast i razvoj kako organizacija, tako i društva u celini.

Plan i program kursa

Osnovni pojmovi informacionih tehnologija

 • Hardver – glavne računarske komponente i njihov način upotrebe u određenom računarskom sistemu
 • Softver – značaj i uloga softvera
 • Mreže i telekomunikacije

Informacioni sistemi u poslovanju

 • Vrste informacionih sistema
 • Informacioni sistemi i menadžment
 • Investiranje u informacione tehnologije

Savremeno poslovanje

 • Pojam e-poslovanja – uvod u elektronsko poslovanje i osnovni elementi
 • Bežične i mobilne tehnologije
 • Bezbednost, privatnost i etičnost

Polaznici kursa Informacione tehnologije u poslovanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se