Kurs Preduzetništvo

Preduzetništvo je jedna dinamična oblast koja oblikuje ekonomiju, društvo i inovacije. Ova disciplina se bavi stvaranjem, razvojem i vođenjem poslovnih poduhvata, pri čemu preduzetnici prepoznaju prilike i preuzimaju rizik kako bi ostvarili svoje poslovne vizije. U osnovi, preduzetništvo se odnosi na sposobnost pojedinca ili grupe pojedinaca da identifikuje, razvija i komercijalizuje inovativne ideje i proizvode/usluge koje zadovoljavaju potrebe tržišta.

Jedna od ključnih karakteristika preduzetništva je inovacija. Preduzetnici su po prirodi inovatori, te uvek teže da stvore nešto novo ili unaprede postojeće proizvode, usluge ili procese. Inovacija može biti tehnološka, društvena ili čak poslovna, ali je uvek usmerena na rešavanje problema ili pružanje vrednosti korisnicima.

Preduzetništvo takođe nosi sa sobom određeni nivo rizika. Preduzetnici su spremni da preuzmu finansijski, operativni i tržišni rizik kako bi ostvarili svoje ciljeve. Pored toga, preduzetništvo je i pokretač ekonomske aktivnosti. Mala i srednja preduzeća, koja često potiču od preduzetničkih poduhvata, čine značajan deo svake ekonomije. Oni doprinose zapošljavanju, inovacijama i ekonomskom rastu.

U ovom kursu o preduzetništvu istražiće se mnogi aspekti preduzetništva kako bi se steklo dublje razumevanje ove dinamične oblasti. Kroz praktične primere, studije slučaja i vežbe biće objašnjeno kako se razvijaju poslovne ideje, analizira tržište, upravlja rizicima i grade uspešni poslovni modeli. Preduzetništvo je pokretač inovacija i promena, a kurs će omogućiti polaznicima da razviju veštine i znanje potrebne za uspeh u preduzetničkom svetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet MarketingE-commerce Manager & Entrepreneur i Online Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Preduzetništvo

Kurs Preduzetništvo pruža sveobuhvatno i duboko razumevanje ključnih aspekata preduzetništva i specifičnosti poslovanja unutar preduzeća. Kroz ovaj kurs polaznici će sticati temeljno znanje i veštine koji su od suštinskog značaja za uspešno vođenje sopstvenih poslovnih poduhvata ili za razumevanje kompleksnosti firmi različitih delatnosti u kojima su zaposleni.

Prvi segment kursa posvećen je definisanju preduzetništva i njegovog značaja u savremenom poslovnom okruženju. Polaznici će razumeti šta čini preduzetničku kulturu, uključujući karakteristike preduzetnika kao što su inovativnost, upornost, spremnost na rizik i vizionarstvo. Sadržaj nastavnih jedinica ovog dela kursa će pomoći polaznicima da razviju osnovno razumevanje suštine preduzetništva.

Jedan od ključnih aspekata kursa je analiza pretpostavki za uspeh u preduzetničkom poduhvatu. To uključuje istraživanje ličnih karakteristika preduzetnika i faktora okruženja i razvoja poslovne ideje, kao i identifikaciju potrebnih resursa za uspeh. Polaznici će imati priliku da vide kako se adekvatno pripremiti i planirati preduzetnički poduhvat.

Kroz module polaznici će istražiti različite strategije preduzetništva, uključujući razvoj novih proizvoda ili usluga, kupovinu franšiza, iskorišćavanje postojećih resursa i strategije za preuzimanje postojećih preduzeća. Ovaj deo kursa omogućava razvoj sposobnosti biranja odgovarajuće strategije u skladu sa definisanim poslovnim ciljevima i okolnostima.

Značajne veštine koje su bitne za preduzetnike, uključujući prodaju, marketing, finansije, samomotivaciju, upravljanje vremenom i administraciju, takođe će biti obrađene tokom kursa i biće objašnjeno kako ove veštine primeniti u praksi.

Porodična preduzeća su poseban deo ovog kursa. Polaznici će razumeti specifičnosti ovakvih firmi, uključujući prednosti i izazove. Analiziraće se i proces sukcesije vlasništva unutar porodičnih preduzeća, kako bi studenti bolje razumeli dinamiku ovog tipa poslovanja.

Kroz raznovrsne metode učenja, uključujući interaktivna predavanja, studije slučaja, diskusije i praktične vežbe, ovaj kurs priprema polaznike da razviju preduzetnički duh i da donose informisane i strategijske poslovne odluke. Bilo da planiraju da započnu sopstveni posao ili žele bolje da razumeju preduzetnički svet i porodična preduzeća, ovaj kurs pruža sveobuhvatnu osnovu za razumevanje i primenu preduzetničkih principa i strategija.

Kurs Preduzetništvo odgovoriće na pitanja:

Šta je preduzetništvo i koji je njegov značaj?

Preduzetništvo je dinamičan koncept koji obuhvata proces stvaranja i razvoja novih poslovnih poduhvata ili inovativnih projekata, kao i upravljanja njima, radi ostvarivanja ekonomske vrednosti. To podrazumeva preuzimanje rizika i inicijativu s ciljem ostvarivanja profita, razvoja novih proizvoda, usluga ili poslovnih modela, te izazivanja promena na tržištu.

Značaj preduzetništva ogleda se u nekoliko ključnih aspekata. Prvo, preduzetništvo podstiče ekonomski rast i razvoj, doprinoseći stvaranju novih radnih mesta i povećanju bruto domaćeg proizvoda (BDP). Takođe, preduzetnici često donose inovacije na tržište, što dovodi do unapređenja postojećih proizvoda ili usluga i povećava konkurenciju.

Drugo, preduzetništvo je važno za društvo jer podržava razvoj lokalnih zajednica i stvara mogućnosti za socijalnu mobilnost. Preduzetnici često aktivno učestvuju u društvenim inicijativama i donacijama. Nadalje, preduzetništvo promoviše kreativnost, samostalnost i lični razvoj pojedinaca. Preduzetnici su motivisani da traže nove prilike i rešavaju izazove, što dovodi do ličnog i profesionalnog rasta.

Šta je franšiza?

Franšiza je poslovni model koji omogućava pojedincu ili preduzeću da dodeli prava drugim nezavisnim pojedincima ili preduzećima (franšiznim partnerima) da koriste njegovu već uspešnu poslovnu konceptualnu i zaštićenu robnu marku u određenom geografskom području ili za određeni proizvod ili uslugu. Franšiza se često koristi kao način za širenje poslovanja i povećanje prisustva na tržištu bez potrebe za direktnim vlasništvom ili upravljanjem svim lokalnim jedinicama.

Ključna karakteristika franšize je transfer znanja, iskustva i poslovnog modela franšizora na franšiznog partnera. Franšizni partner dobija pristup dokazanoj poslovnoj formuli, marketinškoj podršci, obuci i često kontinuiranoj podršci u upravljanju poslovanjem. Uz to, franšizni partneri često dele prihode sa franšizorom putem naknade ili procenata od prodaje.

Prednosti franšiznog modela uključuju manji rizik za franšiznog partnera zbog dokazanog uspeha koncepta, podrške franšizora i mogućnosti bržeg ulaska na tržište. Sa druge strane, franšizor može brže širiti svoj brend i poslovanje bez potrebe za velikim kapitalom za otvaranje novih lokacija.

Franšize su široko prisutne u različitim industrijama, uključujući restorane, maloprodaju, obrazovanje, zdravstvo i mnoge druge. Važno je napomenuti da franšizni ugovori obično precizno definišu uslove i obaveze svih učesnika, što ih čini jasnim i transparentnim za obe strane.

Šta je porodično preduzeće i kako ga razviti?

Porodično preduzeće je poslovna organizacija koja se vlasnički i upravljački oslanja na članove iste porodice. Ovakva preduzeća često se prenose s generacije na generaciju i imaju svoje specifične karakteristike i izazove. Da biste razvili uspešno porodično preduzeće, ključno je da postavite jasnu strukturu i procese. Prvo, definisanje uloga i odgovornosti svakog člana porodice u preduzeću pomaže u sprečavanju konflikata i omogućava efikasnije upravljanje. Takođe, važno je imati transparentne procedure za donošenje odluka i planiranje sukcesije, kako bi se osiguralo glatko prenošenje vlasništva i upravljanja sa jedne generacije na drugu. 

Pored toga, porodično preduzeće treba da bude otvoreno za nove ideje i inovacije. To znači da se treba prilagoditi promenama u tržištu i težiti konstantnom unapređenju proizvoda ili usluga. Takođe je važno održavati jasnu poslovnu etiku i vrednosti koje će se prenositi na sve članove porodice u preduzeću. Razvoj porodičnog preduzeća zahteva posvećenost, komunikaciju i fleksibilnost. Kroz kontinuiranu podršku i strateško planiranje, porodična preduzeća mogu ostvariti dugoročni uspeh i ostati konkurentna na tržištu.

Muškarac u odelu razgovara mobilnim telefonom

Plan i program predavanja kursa Preduzetništvo

1. Pojam i značaj preduzetništva

 • Šta je preduzetništvo
 • Definicija preduzetništva
 • Značaj preduzetništva

2. Pretpostavke uspešnog poslovanja

 • Osoba i karakter
 • Okruženje
 • Ideja
 • Resursi
 • Poslovni plan

3. Strategije preduzetničkog poduhvata 

 • Razvoj novog proizvoda ili usluge
 • Razvoj sličnog proizvoda ili usluge
 • Kupovina franšiza
 • Iskorišćavanje postojećeg proizvoda ili usluge
 • Sponzorstvo novog preduzeća
 • Kupovina postojećeg preduzeća

4. Preduzetničke veštine 

 • Prodajne i marketinške veštine
 • Znanja i veštine iz oblasti finansija
 • Veštine samomotivacije
 • Sposobnost upravljanja vremenom
 • Administrativne veštine

5. Preduzetničke osobine i motivi

 • Bitne osobine preduzetnika
 • Preduzetničko ponašanje

6. Pojam i karakteristike porodičnog preduzeća

 • Pojam porodičnog preduzeća i karakteristike porodičnog preduzeća
 • Dobre i loše strane porodičnog preduzeća
 • Motivi za rad u porodičnom preduzeću

7. Razvoj porodičnog preduzeća i proces sukcesije vlasništva

 • Priroda ciljeva porodičnih preduzeća
 • Uloge i odnosi u preduzeću
 • Faze razvoja porodičnog preduzeća 
 • Sukcesija vlasništva

Polaznici kursa Preduzetnistvo u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se