Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima

Upravljanje projektima je sistematičan proces planiranja, organizovanja, izvođenja i praćenja projekta kako bi se postigli definisani ciljevi u okviru zadatih ograničenja, kao što su vreme, resursi i budžet. Projekti su privremeni napori usmereni ka ostvarivanju specifičnih rezultata ili ciljeva, a upravljanje projektima je bitno za uspešno vođenje i završetak tih napora.

Kada kažemo upravljanje projektima, to obuhvata različite aktivnosti. 

 • Inicijacija projekta je korak koji uključuje definisanje ciljeva, svrhe i obima projekta. Takođe se uspostavlja projektni tim, identifikuju se ključne interesne strane (stakeholderi) i razmatraju resursi potrebni za projekat.
 • Planiranje projekta podrazumeva razradu plana projekta, a to uključuje definisanje aktivnosti, resursa, rokova i budžeta. Planiranje projekta takođe obuhvata identifikaciju rizika i razvoj strategija za upravljanje tim rizicima.
 • Izvođenje projekta je faza u kojoj se projektni tim angažuje u sprovođenju planiranih aktivnosti. Ovo uključuje koordinaciju i upravljanje resursima, komunikaciju u timu i sa interesnim stranama, kao i rešavanje problema koji se javljaju tokom izvođenja.
 • Kontrola i praćenje projekta podrazumeva da se tokom celog trajanja projekta aktivnosti prate i kontrolišu kako bi se osiguralo da se projekat kreće prema planu, a to uključuje praćenje napretka, praćenje troškova i upravljanje promenama.
 • Zatvaranje projekta je poslednja faza – nakon što su ciljevi postignuti i svi zadaci završeni, projekat se zatvara. Ovaj korak uključuje ocenu postignutih rezultata, izradu izveštaja o projektu i formalno zatvaranje svih otvorenih pitanja.
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima

Upravljanje projektima obuhvata veštine kao što su liderstvo, komunikacija, timski rad i upravljanje konfliktima. U savremenom poslovnom okruženju upravljanje projektima je od suštinskog značaja za organizacije, jer omogućava da se efikasno isporuče novi proizvodi, usluge i inicijative na tržište, kao i prilagođavanje brzim promenama i konkurenciji.

Kurs pruža duboko razumevanje dva ključna aspekta projektnog menadžmenta – efikasno upravljanje interesnim stranama i postizanje visokog nivoa kvaliteta u izvođenju projekata. Ovaj kurs kombinuje teoretske koncepte, praktične alate i savremene pristupe kako bi omogućio sveobuhvatno razumevanje ovih ključnih oblasti u projektima.

Kada je reč o upravljanju interesnim stranama projekta, polaznici će naučiti kako da identifikuju i razumeju raznolike interesne strane u projektu, njihove potrebe i očekivanja. Takođe će razviti veštine za efikasno planiranje i upravljanje komunikacijom sa interesnim stranama kako bi se osiguralo njihovo uključivanje i podrška tokom celog projekta. Kreiranje i održavanje registra interesnih strana postaće nezaobilazan alat za bolje upravljanje projektima.

S druge strane, u okviru upravljanja kvalitetom na projektu, polaznici će se upoznati sa osnovnim principima kvaliteta i njegovom važnosti u projektima. Polaznici će razumeti uzroke lošeg kvaliteta i kako ih prevenirati. Kontrola kvaliteta će biti posebno istaknuta, te će polaznici naučiti korake i alate za praćenje i osiguranje kvaliteta izvršenih aktivnosti na projektu.

Takođe će imati priliku da istraže savremene trendove i novosti u oblasti upravljanja projektima i kvalitetom. Razviće razumevanje osnovnih odgovornosti osoba zaduženih za kvalitet na projektu i upoznaće se sa ključnim pojmovima i alatima za upravljanje kvalitetom. 

Ovaj kurs je namenjen svima koji žele da unaprede svoje veštine u oblasti upravljanja projektima i postizanja visokog nivoa kvaliteta u radu, bez obzira na to da li imaju iskustva u ovoj oblasti. Nakon završetka kursa, polaznici će imati znanja i veštine da efikasno upravljaju interesnim stranama projekta i primenjuju najbolje prakse u upravljanju kvalitetom kako bi postigli izvanredne rezultate u svojim projektima.

Kurs Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima odgovoriće vam na pitanja:

Šta je Išikavin dijagram?

Išikavin dijagram je alat za vizualizaciju i analizu problema koji se koristi u procesima poboljšanja kvaliteta i pri rešavanju problema. Ovaj alat nazvan je po svom tvorcu, japanskom profesoru Kaoru Išikavi, i prvi put je primenjen u Toyoti tokom 1960-ih. Išikavin dijagram se često koristi u timskim sesijama za analizu problema i identifikaciju potencijalnih uzroka problema.  

Ključna svrha Išikavinog dijagrama je promovisanje temeljnog razumevanja problema i identifikacija osnovnih uzroka, umesto samo rešavanja simptoma. Nakon što se uzroci identifikuju, tim može preduzeti ciljane akcije kako bi eliminisao ili smanjio te uzroke i time poboljšao kvalitet proizvoda ili procesa. Išikavin dijagram je dragocen alat za organizacije koje teže kontinuiranom poboljšanju i efikasnom rešavanju problema, jer omogućava strukturiranu analizu i donošenje adekvatnih odluka o tome kako unaprediti svoje poslovanje.

Koji su ključni pojmovi upravljanja kvalitetom?

Loš kvalitet na projektu može proizaći iz različitih uzroka i faktora koji utiču na procese, resurse i aktivnosti projekta. Identifikacija ovih uzroka neophodna je kako bi se preduzele korektivne mere i sprečio negativan uticaj na isporučene rezultate. U zavisnosti od konkretnog projekta, postoje i različiti uzroci lošeg kvaliteta na projektu, a neki od njih su nedefinisani ciljevi i zahtevi, loše planiranje, nedovoljni resursi, kao što su ljudi, oprema ili budžet, nedovoljno obučeni članovi tima, loša komunikacija, nepravilno upravljanje rizicima, nenadane promene u obimu, zahtevima ili prioritetima projekta, nedostatak kontrole i nadzora, loši ili nepouzdani procesi u organizaciji, eksterni faktori, poput promena u zakonodavstvu, promena na tržištu ili prirodne katastrofe mogu takođe izazvati probleme na projektu itd.

Ko su ključni učesnici u projektu?

Ključne učesnike u projektu čine različite uloge i interesne strane koje igraju bitnu ulogu u planiranju, izvođenju i uspešnom završetku projekta. Identifikacija učesnika i efikasno upravljanje njima od izuzetnog su značaja za postizanje ciljeva projekta. Neki od neizostavnih učesnika na projektu su projektni menadžer, koji je odgovoran za planiranje, organizaciju, izvođenje i nadzor projekta, zatim projektni tim, koji čine članovi koji direktno rade na izvođenju projekta. Pored toga, imamo i interesne strane (stejkholdere). Stejkholderi mogu biti eksterni i interni, i to su interesne strane, odnosno osobe ili organizacije koje su zainteresovane za ishod projekta ili koje će biti direktno ili indirektno pogođene projektom. To mogu biti klijenti, dobavljači, vlasnici, korisnici, regulatorne agencije i druge relevantne strane.

Ruke na stolu i mobilni telefon

Plan predavanja kursa Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima

 • Upravljanje interesnim stranama projekta
 • Identifikacija interesnih strana
 • Planiranje upravljanja i uključivanja interesnih strana
 • Registar interesnih strana 
 • Upravljanje kvalitetom na projektu
  • Šta je kvalitet
  • Projekti i kvalitet
 • Neki od uzroka lošeg kvaliteta na projektu
  • Neke od posledica lošeg kvaliteta projekta
  • Koraci u postizanju kvaliteta
 • Savremeni koncept upravljanja kvalitetom
  • Savremena kretanja i novosti u vezi sa upravljanjem projektnim kvalitetom
 • Osnovni zadaci osobe zadužene za kvalitet na projektu
  • Ključni pojmovi upravljanja kvalitetom 
  • Razvoj plana upravljanja kvalitetom
  • Alati za upravljanje kvalitetom 
  • Kontrola kvaliteta

Polaznici kursa Upravljanje ključnim učesnicima i kvalitetom na projektima u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se