Kurs Business Fundamentals

Bez obzira na to da li želite da pokrenete neki biznis od nule, da li kupujete već postojeći biznis ili imate svoj razrađeni biznis, ali radite na unapređenju određenih procesa i slično, u svakom slučaju je neophodno da posedujete niz određenih znanja, veština, kao i osobina, kako biste mogli efikasno da vodite određeno poslovanje i upravljate različitim poslovnim procesima. Veoma je bitno da poznajete širok spektar oblasti kako biste mogli da efikasno upravljate različitim sektorima i pratite sve poslovne aktivnosti u okviru kompanije – od poznavanja celokupnog procesa izrade proizvoda ili usluge, preko analize tržišta, izrade poslovnih strategija, vođenja ljudskih resursa i upravljanja njima, do poznavanja svih ključnih elemenata finansija.

Drugim rečima, za poslovni uspeh, pored dobre ideje, potrebno je poznavati i niz pravnih, finansijskih, opštih, poslovnih pravila i procedura, te imati jasnu stratešku viziju kompanije i sposobnost donošenja odluka na osnovu istraživanja tržišta i ostalih unutrašnjih i spoljašnjih faktora koji mogu uticati na poslovanje. Zbog toga vas kurs Business Fundamentals upoznaje sa pojmovima preduzetništva, razvojem biznis-plana i izborom organizacionog oblika biznisa, koji predstavljaju osnovni preduslov za uspešan razvoj i implementaciju poslovne ideje. Osim toga, u ovom kursu su obrađene i teme poslovne etike, poslovnog prava i poslovne dokumentacije, koje predstavljaju neophodnu nadogradnju razvoja preduzetničke ideje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Business Fundamentals

Kurs Biznis-osnove je tematski bogat i sveobuhvatan program obuke koji pruža polaznicima osnovna znanja i veštine neophodne za razumevanje poslovnog sveta i efikasno upravljanje različitim aspektima poslovanja. Sastoji se od pet modula, a svaki od njih je pažljivo osmišljen kako bi polaznicima omogućio da steknu adekvatno razumevanje ključnih poslovnih tema.

Prvi modul započinje razmatranjem pojma i značaja poslovnog prava u kontekstu poslovanja. Polaznici će se upoznati sa različitim oblicima vlasništva u biznisu, uključujući opcije pokretanja posla od nule ili kupovinu već postojećeg biznisa. Takođe, istražuju se osnovni koncepti ugovornog prava i različite klasifikacije ugovora, kao i značaj zaštite intelektualne svojine, što je ključno za svako preduzeće.

Drugi modul fokusira se na preduzetništvo i pretpostavke za uspešno poslovanje. Polaznici će istražiti karakterne osobine uspešnih preduzetnika, značaj okruženja, razvoj ideja i resursa. Razmatraju se različite strategije u preduzetništvu i veštine koje treba razvijati kako bi se postigao uspeh u preduzetničkim naporima.

Treći modul detaljno razmatra proces izrade biznis-plana, ključnog dokumenta za planiranje i vođenje posla. Polaznici će naučiti kako postaviti poslovne ciljeve, analizirati tržište, izraditi marketinški i proizvodni plan, te kreirati finansijski plan koji će podržati održivost poslovanja.

Četvrti modul istražuje pojmove poslovne dokumentacije, uključujući različite vrste poslovnih dokumenata, komercijalnu prepisku i kako efikasno voditi i arhivirati poslovnu dokumentaciju. Ovo je ključno za organizaciju i efikasno upravljanje poslovnim procesima.

Peti, poslednji modul, bavi se poslovnom etikom i odgovornošću u poslovanju. Polaznici će razumeti značaj etičkog poslovanja, normi i pravila profesionalnog ponašanja u poslovnom svetu.

Kroz ovaj kurs polaznici će steći znanja u vezi sa poslovnim aspektima i razviti veštine koje su ključne za uspešno upravljanje biznisom. Bez obzira na to da li planiraju da pokrenu sopstveni biznis, upravljaju postojećim ili žele da unaprede svoje veštine za rad u poslovnom okruženju, kurs Biznis-osnove će im pružiti čvrst temelj za postizanje poslovnih uspeha.

Kurs Business Fundamentals odgovoriće vam na pitanja:

Šta predstavlja poslovno pravo i koji oblici vlasništva biznisa postoje?

Poslovno pravo se odnosi na granu prava koja se bavi regulacijom poslovnih aktivnosti i odnosa između različitih poslovnih entiteta. Ovo područje zakonodavstva obuhvata različite aspekte poslovanja, uključujući osnivanje i registraciju preduzeća, ugovore, zaštitu intelektualne svojine, radno pravo, poreske obaveze, sporazume između kompanija, kao i mnoge druge aspekte koji su ključni za funkcionisanje poslovnih entiteta. Kada je reč o oblicima vlasništva biznisa, razlikujemo individualna preduzeća (inokosna), korporacije i partnerska preduzeća.

Ukoliko je reč o načinu na koji se neki biznis pokreće, možemo pokrenuti novi biznis od nule, izvršiti kupovinu već postojećeg ili se opredeliti za franšizing.

Ovi različiti oblici vlasništva pružaju različite nivoe odgovornosti, poreza i upravljanja, pa je važno pažljivo razmotriti koji odgovara konkretnim potrebama i ciljevima preduzetnika ili kompanije.

Koje sve veštine treba da poseduje jedan uspešan preduzetnik?

Uspešan preduzetnik mora da poseduje širok spektar veština kako bi efikasno upravljao svojim poslom i prevazišao izazove koji se pojavljuju tokom poslovanja. Neke od ključnih veština koje su od suštinskog značaja za uspeh preduzetnika podrazumevaju da preduzetnik mora biti dobar lider i motivator, mora biti sposoban za brzo donošenje adekvatnih odluka, mora posedovati veštine efikasne komunikacije, kao i finansijske veštine. Pored toga, preduzetnik mora znati kako da promoviše svoj proizvod ili uslugu i kako da privuče klijente. To podrazumeva razumevanje ciljne publike i tržišta. Takođe, kako se preduzetnici često suočavaju sa izazovima i problemima, veoma su bitne veštine rešavanja problema, upravljanja odnosima, sposobnost dugoročnog strateškog planiranja itd.

Kombinacija ovih i drugih veština pomaže preduzetnicima da se suoče sa izazovima, iskoriste prilike i ostvare uspeh u dinamičnom svetu preduzetništva. Važno je napomenuti da su veštine prenosive i da se mogu razvijati tokom vremena putem iskustva, obuke i učenja.

Šta je biznis-plan i u kojoj formi se piše?

Biznis-plan je ključni dokument koji opisuje sve aspekte poslovanja jednog preduzeća ili preduzetničkog poduhvata. Ovaj dokument služi kao vodič i strateški plan za vođenje kompanije u budućnosti. U njemu su detaljno definisani ciljevi, strategije, resursi i aktivnosti potrebne za ostvarenje poslovnih ciljeva. Biznis-plan pruža jasnu sliku o tome kako će kompanija funkcionisati, kako će privući klijente, kako će ostvariti prihode i kako će se nositi sa konkurencijom.

Oblik i struktura biznis-plana mogu varirati, ali obično uključuju ključne elemente kao što su sažetak poslovnog plana, ključne informacije o kompaniji (uključujući misiju, viziju, ciljeve i strategije), analiza tržišta, opis proizvoda ili usluge, marketing strategije, operativni plan, finansijske projekcije itd. 

Biznis-plan može biti napisan u različitim formatima, uključujući tradicionalne tekstualne dokumente, prezentacije, tabelarne obrasce ili čak video-prezentacije, u zavisnosti od ciljeva i publike kojoj je namenjen. Važno je da bude precizan, koncizan i da jasno predstavlja ključne informacije o poslovanju i onome što želimo da postignemo tim biznis-planom. Biznis-plan je dinamički dokument koji se može prilagođavati i ažurirati kako kompanija raste i menja se.

natpis BUSINESS i u pozadini laptop

Šta je ugovorno pravo?

Ugovorno pravo predstavlja deo pravnog sistema koji se bavi zaključivanjem i izvršavanjem ugovora između različitih strana. Ugovor je pravno obavezujući sporazum između najmanje dve strane (poznate kao ugovarači), u kojem se definišu uslovi, prava i obaveze svake strane u vezi sa određenim poslom, proizvodom, uslugom ili transakcijom.

Ugovorno pravo reguliše širok spektar pitanja: koji je način na koji se ugovori formiraju, šta čini valjan ugovor, kako se tumači njegov sadržaj i koje su posledice ako jedna strana ne ispuni svoje obaveze prema ugovoru. Ovo pravo igra ključnu ulogu u poslovnom svetu jer omogućava stranama da jasno definišu svoje međusobne odnose i očekivanja.

Ugovorno pravo takođe uključuje pravila o različitim vrstama ugovora, kao što su imenovani i neimenovani ugovori, jednostrano obavezni i dvostrano obavezni ugovori, komutativni i aleatorni ugovori itd. Svaka vrsta ugovora može imati svoje specifične zahteve i uslove koje treba ispuniti kako bi bila pravno važeća.

U suštini, ugovorno pravo pruža okvir za fer i pravične poslovne transakcije, omogućavajući stranama da sarađuju uz osećaj sigurnosti da će njihova prava i obaveze biti zaštićeni i poštovani prema zakonu. Ovo je ključno za održavanje stabilnosti i poverenja u poslovnom okruženju.

Koje strategije preduzetničkog poduhvata razlikujemo?

Preduzetnički poduhvat zahteva niz ključnih odluka, a jedna od najvažnijih je odabir odgovarajuće strategije. Razvoj poslovnog poduhvata može se postići različitim strategijskim pristupima, a izbor zavisi od specifičnih okolnosti i ciljeva preduzetnika. Centralni aspekt preduzetničke strategije odnosi se na način na koji će se pokrenuti i razvijati poslovna inicijativa.

Neki preduzetnici biraju strategiju razvoja novog proizvoda ili usluge. Ova strategija podrazumeva stvaranje potpuno novog proizvoda ili usluge koja može zadovoljiti potrebe na tržištu. Fokus je na inovacijama i stvaranju nečeg jedinstvenog što će privući potrošače. Ovo može uključivati razvoj novih tehnologija, proizvodnih procesa ili čak novih tržišta.

Drugi preduzetnici mogu se opredeliti za strategiju unapređenja već postojećeg proizvoda ili usluge. Umesto potpuno novog proizvoda, preduzetnik razvija već postojeći proizvod ili uslugu.

Pored gorenavedenih, kod strategija preduzetničkog ulaznog probijanja možemo dodati još četiri tipa strategije: kupovina franšize, korišćenje već postojećeg proizvoda/usluge, sponzorstvo novog proizvoda/usluge i kupovina postojeće kompanije.

Izbor strategije zavisi od preduzetnikovih ciljeva, kapaciteta i okolnosti. Ključno je da se svaka strategija pažljivo planira i implementira uz kontinuirano praćenje tržišta i prilagođavanje promenama.

Šta obuhvata finansijski plan u biznis-planu?

Finansijski plan u okviru biznis-plana predstavlja ključni segment koji se bavi projekcijom finansijskih performansi preduzeća u budućnosti. Ovaj deo plana detaljno analizira sve aspekte u vezi sa novčanim tokovima, rashodima i prihodima kako bi se sagledala finansijska održivost poslovanja. Njegova svrha je pružiti jasnu sliku o tome kako će preduzeće generisati prihode, kako će upravljati troškovima i kako će ostvariti profit u budućnosti.

Finansijski plan obično uključuje finansijsko predviđanje, obim i izvore potrebnih sredstava, kao i budžet i finansijsku konstrukciju.

Svi ovi elementi zajedno pružaju sveobuhvatnu sliku o finansijskom zdravlju preduzeća i njegovim izgledima za budućnost. Finansijski plan je od suštinskog značaja kako bi investitori, zajmodavci i preduzetnici bolje razumeli kako će preduzeće poslovati i kako će ostvariti svoje ciljeve u smislu profitabilnosti i održivosti.

Koje vrste poslovne dokumentacije postoje?

Poslovna dokumentacija obuhvata širok spektar pisanih materijala i zapisa koji dokumentuju različite aspekte poslovanja preduzeća. Ova dokumentacija ima ključnu ulogu u održavanju transparentnosti, zakonitosti i efikasnosti poslovanja. Ona se koristi za praćenje aktivnosti, arhiviranje važnih informacija, komunikaciju sa klijentima i partnerima, kao i za unapređenje internih procesa. Osim što omogućava bolje upravljanje resursima, poslovna dokumentacija takođe pomaže u rešavanju sporova, donošenju ključnih odluka i planiranju budućih strategija poslovanja. Bez adekvatne dokumentacije, poslovanje može biti neefikasno, a rizici od neusaglašenosti sa zakonima i propisima su veći. Stoga je važno da preduzeća pažljivo vode i čuvaju svoju poslovnu dokumentaciju kako bi osigurala uspešno i zakonito poslovanje. Kada je reč o osnovnim poslovnim dokumentima, možemo razlikovati ponudu iliti dokument koji sadrži pregled svih proizvoda ili usluga koje kompanija nudi, kao i osnovne podatke o samoj kompaniji, predračun ili profakturu, račun ili fakturu i otpremnicu.

Plan i program kursa Business Fundamentals

I MODUL: Poslovno pravo

1.1. Pojam i značaj poslovnog prava

1.2. Oblici i forma vlasništva biznisa

1.3. Ugovorno pravo

1.4. Zaštita intelektualne svojine

II MODUL: Preduzetništvo 

2.5. Pojam i značaj preduzetništva

2.6. Pretpostavke uspešnog poslovanja

2.7. Strategije preduzetničkog poduhvata

2.8. Preduzetničke veštine

2.9. Preduzetničke osobine i motivi

III MODEL: Biznis-plan

3.10. Pojam biznis-plana

3.11. Elementi biznis-plana

3.12. Analiza tržišta

3.13. Marketinški plan

3.14. Proizvodni i menadžment plan

3.15. Finansijski plan

IV MODUL: Poslovna dokumentacija

4.16. Pojam i važnost poslovne dokumentacije

4.17. Vrste poslovne dokumentacije

4.18. Komercijalna dokumentacija

4.19. Poslovna prepiska

4.20. Vođenje poslovne dokumentacije

V MODUL: Poslovna etika

5.21. Pojam poslovne etike

5.22. Odgovornost i etika poslovanja

5.23. Etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja

Polaznici kursa Business Fundamentals u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se