Microsoft Web Apps Development – za sve koji prepoznaju mogućnosti web programiranja

Microsoft Web Apps Development
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
320 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User: Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Microsoft Web Apps Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Microsoft Web Apps Development program obuhvata oblasti potrebne za sticanje veština za razvoj profesionalnih web aplikacija i sajtova uz rad sa bazama podataka. Pokriva sve ključne oblasti .NET tehnologije, kao i niz standardnih tehnologija potrebnih za izradu savremenih web sajtova.

Polaznici će u toku programa koristiti razvojno okruženje Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, a biće obuhvaćeni i programski jezici C#, SQL, HTML i XML.

Program obrazovanja ima cilj da vas usavrši za samostalnu izradu kompleksnih web aplikacija kao što su Content Management System (CMS), web trgovina, forumi, blogovi i sl. na Microsoft .NET platformi.

Kreirajte web aplikacije

Na programu Microsoft Web Apps Development upoznaćete se sa osnovama HTML-a, kao i osnovama web programiranja kroz ASP.NET tehnologiju. Obradićete tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Naoružaćete se znanjima koja će Vam omogućiti samostalno kreiranje web aplikacija baziranih na MVC frameworku.

Dizajnirajte sopstvenu SQL bazu podataka

Omogućeno Vam je savladavanje SQL jezika koji podrazumeva definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Uz dizajniranje SQL baze podataka, naučićete i kako da održavate i administrirate SQL server.

Stvarajte Windows i web servise

Putem Windows Communication Foundation tehnologije, naučićete da kreirate Windows i web servise po svojoj meri. Bićete upoznati sa pojmovima karakterističnim za ove servise, što će Vam omogućiti samostalno kreiranje i modifikaciju istih.

Upoznajte Cloud tehnologiju i dizajnirajte Azure aplikacije

Obradićete osnovne pojmove Cloud computinga i imati prilike da naučite da radite sa Microsoft Cloud tehnologijama. Znaćete kako da dizajnirate, objavljujete i pratite .NET aplikacije na Azure operativnom sistemu.

Program ima za cilj da vas osposobi za potpuno samostalno pisanje, održavanje i projektovanje web baziranih aplikacija koje će u budućnosti predstavljati osnovu aplikativnog softvera dostupnu svim korisnicima interneta. Znanja koja ćete ovde savladati biće naplativa dugi niz godina od danas.

Steknite i sve traženija znanja za Cloud i Game Development

Naučićete da dizajnirate, gradite, testirate i održavate cloud aplikacije i servise uz Microsoft Azure, kao i da koristite moćni Unity Engine − najpopularniju platformu na svetu za pravljenje 2D, 3D i VR igara i aplikacija.

Microsoft Web Apps Development - plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 24
2 AP Advanced C# Programming 20
3 ATD Application Testing and Debugging 32
4 SQL SQL Programming and Administration 32
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 WAD Web Application Development – ASP.NET Core MVC  44
8 MWS Microsoft Web Services 24
9 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
10 AAD Azure Applications Development 40
11 UGD Unity Game Development 32
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science ** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
16 PRJ Project /
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Web Apps Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced C# Programming 

Kurs Advanced C# Programming koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, programiranjem korišćenjem C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Application Testing and Debugging

Kurs Application Testing and Debugging bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje .NET aplikacija. Polaznici prvo imaju prilike da čitaju o različitim vrstama softverskih grešaka do kojih može doći prilikom kreiranja i izvršavanja .NET aplikacija i da nauče relevantne pristupe za njihovu brzu detekciju i uklanjanje. U takvom procesu posebna pažnja je posvećena Visual Studio Debugger alatu. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs obrađuje i različite vrste testova, kojima se osigurava korektno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da se na primeru realnih .NET aplikacija upoznaju sa njihovim kreiranjem.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i  stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. Web Application Development – ASP.NET Core MVC 

Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Pored osnovnih pojmova MVC softverskog okvira, kurs obrađuje pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

8. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

9. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

10. Azure Applications Development

Azure je cloud platforma kompanije Microsoft, koja je namenjena izgradnji, testiranju, objavljivanju i upravljanju aplikacijama i servisama. Kompletna infrastruktura za obavljanje takvog posla realizovana je od strane kompanije Microsoft i upakovana u Azure. Stoga i ne čudi da je danas, u svetu opšteg prelaska na cloud tehnologije, Azure jedan od najznačajnijih proizvoda kompanije Microsoft. U kursu Azure Applications Development polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovnim konceptima ove platforme i da nauče kako da Azure iskoriste kako bi unaprednili aplikacije koje razvijaju lokalno.

11. Unity Game Development

Unity je jedan od najpopularnijih engine-a za kreiranje 2D i 3D igara. Korišćenjem Unity-a mogu se kreirati igre za gotovo sve relevatne platforme i video konzole. Za pisanje logike Unity igara, koristi se programski jezik C#, što za polaznike Microsoft Development smerova predstavlja ogromnu olakšavajuću okolnost, zbog činjenice da je reč o jeziku kome su posvećeni gotovo kompletni smerovi. Pored C# jezika, primarno razvojno okruženje za kreiranje Unity igara je Visual Studio, što na kraju polaznicima omogućava da veoma lako uplove u svet kreiranja 2D i 3D igara.

12. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

13. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

14. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

15. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

16. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Zanima vas kako izgleda posao programera? Pročitajte više »

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Osnovna karakteristika programa jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično kroz mnoštvo zanimljivih primjera. Program je organizovan tako da podstče i njeguje samostalnost polaznika.

Praktičan rad na kreiranju web aplikacija u HTML-u i kroz ASPN.NET tehnologiju, pravljenje Windows Web servisa i kontrola baza podataka uz korišćenje programskog jezika SQL spremaju svakog polaznika za profesionalni IT svet. Predavanja su svojevrsna obuka za samostalan rad koji sleduje nakon završetka školovanja.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKAT

Nakon završetka Microsoft Web Apps Development programa moći ćete da polažete za Microsoft sertifikat:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Posedovanje ovog sertifikata predstavlja međunarodno priznati dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koristeći cloud koncepte, Azure servise i Azure workloads kolekcije, kao i da dobro poznajete koncepte bezbednosti i privatnosti u okviru Azure platforme.

UNITY SERTIFIKAT

Takođe, moći ćete da polažete za sertifikat kompanije Unity Technologies, lidera u razvoju softverskog alata za izradu modernih 2d i 3d video igara, nakon čega ćete steći stručno zvanje:

  • Unity Certified User: Programmer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Apps Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Web Apps Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Web Apps Development programu
  • ITAcademy Certified Microsoft Web Apps Developer sertifikat

 

Da li ima mesta na Microsoft Web Apps Development programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.