Microsoft Desktop Apps Development – naučite kako da kreirate savremene desktop aplikacije

Microsoft Desktop Apps Development
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
324 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User: Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Desktop Applications Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na ovom programu ćete se osposobiti za projektovanje, implementaciju, razvoj i izradu desktop aplikacija korišćenjem C# programskog jezika i najnovijih Microsoft alata i tehnologija, kao što su Visual Studio, SQL Server, .NET, Azure, Unity i dr.

Znanje izrade Windows aplikacija u modernom poslovnom svetu, u kome je najviše korisnika ovog operativnog programa, može se pokazati presudnim za unapređenje i razvoj vaše karijere.

Po završetku Microsoft Desktop Apps Development programa znaćete da napišete potpuno funkcionalnu aplikaciju koja se izvršava pod operativnim sistemom Windows, bilo da je reč o poslovnom softveru ili video-igri.

Savladajte jedan od najplaćenijih i najomiljenijih programskih jezika

C# je moderan objektno orijentisan programski jezik višeg nivoa, koji je razvila kompanija Microsoft.

Odlikuju ga velike mogućnosti, jednostavnost upotrebe i lakoća usvajanja, zbog čega je već godinama u TOP 10 najplaćenijih i najomiljenijih programskih jezika na svetu i odličan izbor za one koji žele da zakorače u zanimljivi svet programiranja.

C# je vrlo sličan drugim C programskim jezicima: C, C++ i Java. Zapravo, C# je napravljen sa ciljem da se pomenute verzije programskih jezika unaprede u jedan sveobuhvatan jezik, pa, kada ga dobro savladate, neće vam biti teško da naučite i ostale C programske jezike.

Kreirajte i razvijajte Windows (desktop) aplikacije

Dobićete znanja osnovnih, kao i naprednih tehnika Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija. Osposobićete se za samostalno kreiranje ili modifikaciju ovih aplikacija.

Rukujte podacima u okviru baza podataka

Iz različitih tipova izvora, pomoću tehnologija ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework, naučićete kako pravilno da rukujete podacima. Upoznaćete se sa Microsoft tehnologijama koje će vam omogućiti samostalno kreiranje, preuzimanje, brisanje i modifikovanje podataka unutar baze podataka.

Planirajte realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije

Bićete u stanju da samostalno osmislite najbolje rešenje za izvršavanje aplikacije, testirate aplikaciju, kreirate sopstvene sisteme za praćenje rada aplikacije i realizujete implementaciju njenog bezbednosnog sistema.

Steknite i sve traženija znanja za Cloud i Game Development

Naučićete da dizajnirate, gradite, testirate i održavate cloud aplikacije i servise uz Microsoft Azure, kao i da koristite moćni Unity Engine − najpopularniju platformu na svetu za pravljenje 2D, 3D i VR igara i aplikacija.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Microsoft Desktop Apps Development Program.

Microsoft Desktop Apps Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 32
2 AP Advanced C# Programming 20
3 ATD Application Testing and Debugging 32
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
9 MWS Microsoft Web Services 32
10 UGD Unity Game Development 32
11 AAD Azure Fundamentals 40
12 SWE Software Engineering 12
13 BT Blockchain Technologies 4
14 CCS Cambridge Computer Science** online
15 EL2/GL2 English Language 2 German Language 2* online
16 PRJ Project /
17 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper-Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Microsoft Desktop Apps Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 

Ovaj program obuhvata 17 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced C# Programming 

Kurs Advanced C# Programming koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme programiranjem pomoću C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Application Testing and Debugging

Kurs Application Testing and Debugging bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje .NET aplikacija. Polaznici prvo imaju prilike da čitaju o različitim vrstama softverskih grešaka do kojih može doći prilikom kreiranja i izvršavanja .NET aplikacija i da nauče relevantne pristupe za njihovu brzu detekciju i uklanjanje. U takvom procesu posebna pažnja je posvećena alatu Visual Studio Debugger. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs obrađuje i različite vrste testova, kojima se osigurava korektno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da se na primeru realnih .NET aplikacija upoznaju sa njihovim kreiranjem.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera, polaznici će tokom ovog SQL kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka i održavaju i administriraju SQL servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju strukturu jednog HTML dokumenta i manipulišu njim i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

8. Desktop (Windows) Application Development

Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija i rukovanje njima. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows Forms ili Windows Presentation Foundation aplikacija.

9. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

10. Unity Game Development

Unity je jedan od najpopularnijih enginea za kreiranje 2D i 3D igara. Korišćenjem Unityja mogu se kreirati igre za gotovo sve relevantne platforme i video-konzole. Za pisanje logike Unity igara koristi se programski jezik C#, što za polaznike Microsoft Development smerova predstavlja ogromnu olakšavajuću okolnost zbog činjenice da je reč o jeziku kome su posvećeni gotovo kompletni smerovi. Pored C# jezika, primarno razvojno okruženje za kreiranje Unity igara je Visual Studio, što na kraju polaznicima omogućava da veoma lako uplove u svet kreiranja 2D i 3D igara.

11. Azure Fundamentals

Azure je cloud platforma kompanije Microsoft, koja je namenjena izgradnji, testiranju, objavljivanju i upravljanju aplikacijama i servisima. Kompletna infrastruktura za obavljanje takvog posla upakovana je u Azure, a realizovala ju je kompanija Microsoft. Stoga i ne čudi da je danas, u svetu opšteg prelaska na cloud tehnologije, Azure jedan od najznačajnijih proizvoda kompanije Microsoft. U kursu Azure Fundamentals polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovnim konceptima ove platforme i da nauče kako da Azure iskoriste da unaprede aplikacije koje razvijaju lokalno.

12. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje softverom i njegovo dokumentovanje primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

13. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji, kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, ali i mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

14. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od Kembridž univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme – od prikaza brojeva, preko multimedije i različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je u vezi sa arhitekturom procesora i samim funkcionisanjem procesora. U nastavku kursa obrađuju se bezbednost i zaštita podataka, dok se poslednji deo bavi strukturama podataka i algoritmima.

15. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

16. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od stručne komisije, i podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i njegovom odobrenju od mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

17. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) predstavlja pripremni kurs za polaganje FCE ispita, na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio-industriji, keteringu i sl. Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i u drugim institucijama, te predstavlja odskočnu dasku za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da su vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Ovaj program se realizuje u efektivnoj e-Learning varijanti koja štedi vreme.

Predavanja su prilagođena predznanju polaznika i prevashodno su bazirana na praktičnom radu.

Znanja se stiču kroz kreiranje i razvijanje Windows aplikacija kroz .NET, rukovanje podacima pomoću ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija i, najzad, realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije i njeno testiranje. U domenu praktičnih zadataka ovaj program se ne razlikuje od onoga što u svakodnevnom životu očekuje jednog IT profesionalca.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKAT

Nakon završetka smera Microsoft Desktop Apps Development moći ćete da polažete za Microsoft sertifikat:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Posedovanje ovog sertifikata predstavlja međunarodno priznati dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koristeći cloud koncepte, Azure servise i Azure workloads kolekcije, kao i da dobro poznajete koncepte bezbednosti i privatnosti u okviru Azure platforme.

UNITY SERTIFIKAT

Takođe, moći ćete da polažete za sertifikat kompanije Unity Technologies, lidera u razvoju softverskog alata za izradu modernih 2D i 3D aplikacija i video-igara, nakon čega ćete steći stručno zvanje: 

  • Unity Certified User: Programmer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Desktop Apps Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Ovi sertifikati omogućiće vam da postanete specijalista za Windows (desktop) aplikacije.

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Desktop Apps Development programa na ITAcademy možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Desktop Apps Development programu
  • ITAcademy Certified Desktop Applications Developer

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se