Microsoft Development program obrazovanja – najbolje iz sva tri sveta: sinergija web, desktop i mobile tehnologija

Microsoft Development program obrazovanja
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
260
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified: Azure Fundamentals
Unity Certified User: Programmer
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Developer for Microsoft Technologies
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Microsoft Development program obrazovanja na ITAcademy omogućiće vam da se na efikasan način upoznate sa savremenim konceptima projektovanja, implementacije, razvoja i izrade desktop aplikacija, naprednih web aplikacija i sajtova, kao i mobilnih aplikacija za iOS i Android uređaje.

Sve ovo korišćenjem C# programskog jezika i najnovijih Microsoft alata i tehnologija.

Savladajte C# – jedan od najomiljenijih i najplaćenijih programskih jezika

C# je moderan objektno orijentisan programski jezik višeg nivoa, koji je razvila kompanija Microsoft. Odlikuju ga velike mogućnosti, jednostavnost upotrebe i lakoća usvajanja, zbog čega je već godinama u TOP 10 najplaćenijih i najomiljenijih programskih jezika na svetu i odličan izbor za one koji žele da zakorače u zanimljivi svet programiranja.

C# je vrlo sličan drugim C programskim jezicima: C, C++ i Java. Zapravo, C# je napravljen sa ciljem da se pomenute verzije programskih jezika unaprede u jedan sveobuhvatan jezik, pa, kada ga dobro savladate, neće vam biti teško da naučite i ostale C programske jezike.

Svoju primenu nalazi u velikim i malim kompanijama i u različitim oblastima − od kompanijskih softvera, preko cloud usluga, do mobilnih aplikacija i video-igrica. Zbog svega ovoga C# programeri su veoma traženi na IT tržištu.

Osposobite se za rad u Windows i web okruženju

Microsoft Development program obrazovanja pruža vam znanja o naprednim tehnikama Desktop Apps programiranja za Windows OS, kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija. Pomoću tehnologija ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework naučićete i kako da pravilno rukujete podacima u okviru baza podataka.

Uz to, savladaćete i veštine za kreiranje naprednih web aplikacija (kao što su sistemi za upravljanje sadržajem, web trgovine, forumi, blogovi i sl.), pomoću .NET ekosistema, korišćenjem Microsoft Visual Studio razvojnog okruženja, C#, JavaScript, HTML i CSS jezika, kao i SQL, ASP.NET Core i WCF tehnologija.

Razvijajte aplikacije za iOS i Android uređaje

Na ovom programu savladaćete i Xamarin – veoma moćan alat koji vam omogućava cross-platform razvoj native mobilnih aplikacija i za Android i za iOS, korišćenjem Microsoft .NET platforme, C# programskog jezika i .NET i Xamarin.Forms tehnologija.

Steknite i sve traženija znanja za cloud i game development

Naučićete da dizajnirate, gradite, testirate i održavate cloud aplikacije i servise uz Microsoft Azure, kao i da koristite moćni Unity Engine − najpopularniju platformu na svetu za pravljenje 2D, 3D i VR igara i aplikacija.

Softversko inženjerstvo s ciljem profesionalnog razvoja

U okviru ovog programa obučićete se za razvoj, upravljanje i održavanje softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima, oslanjajući se na discipline računarske nauke, računarskog inženjerstva, menadžmenta, projektnog menadžmenta (upravljanja projektom), upravljanja kvalitetom, softverske ergonomije i sistemskog inženjerstva.

Proverite da li još uvek ima slobodnih mesta i prijavite se za Microsoft Development Program.

Microsoft Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 28
2 AP Advanced C# Programming 12
3 ATD Application Testing and Debugging 8
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 20
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 20
7 EL1/GL1 English Language 1 / German Language 1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
8 WAD Web Application Development – ASP.NET Core MVC 40
9 MWS Microsoft Web Services 28
10 UGD Unity Game Development 20
11 AAD Azure Fundamentals 20
12 IAX iOS and Android Apps Development using Xamarin 24
13 SWE Software Engineering 12
14 BT Blockchain Technologies 4
15 CCS Cambridge Computer Science** online
16 EL2/GL2 English Language 2 / German Language 2* online
17 PRJ Project /
18 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Besplatan paket školovanja Personal Development ProgramU okviru školovanja na Microsoft Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 18 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET-a, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced C# Programming 

Kurs Advanced C# Programming koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, programiranjem korišćenjem C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Application Testing and Debugging

Kurs Application Testing and Debugging bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje .NET aplikacija. Polaznici prvo imaju prilike da čitaju o različitim vrstama softverskih grešaka do kojih može doći prilikom kreiranja i izvršavanja .NET aplikacija i da nauče relevantne pristupe za njihovu brzu detekciju i uklanjanje. U takvom procesu posebna pažnja je posvećena alatu Visual Studio Debugger. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs obrađuje i različite vrste testova, kojima se osigurava korektno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da se na primeru realnih .NET aplikacija upoznaju sa njihovim kreiranjem.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora kako bi konkretan realan sistem preslikali u korisničku SQL Server bazu i kreirali aplikaciju. Koristeći osobine SQL Servera, polaznici će tokom ovog kursa savladati Transact-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL Server baze podataka, održavaju i administriraju SQL Servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ-a. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to pristup Code First, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj aplikacija koje se izvršavaju unutar web browsera. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i strukturu jednog HTML dokumenta i manipulišu njome i njenim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. English Language 1 / German Language 1

U okviru kursa English Language 1, odnosno German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog ili nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen odgovarajući nivo obuke za engleski jezik (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate), odnosno odgovarajući nivo obuke za nemački jezik (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1).

Pohađanje ovih kurseva na određenom nivou pomoći će vam da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija izabranog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate razumevanje i korišćenje jezika.

8. Web Application Development – ASP.NET Core MVC

Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Pored osnovnih pojmova MVC softverskog okvira, kurs obrađuje pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

9. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP i RESTful arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih kompjutera, koji čak mogu biti pogonjeni i različitim operativnim sistemima. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation (WCF) za kreiranje servisa po SOAP protokolu, ali i servisa koji poseduju RESTful arhitekturu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

10. Unity Game Development

Unity je jedan od najpopularnijih enginea za kreiranje 2D i 3D igara. Korišćenjem Unityja mogu se kreirati igre za gotovo sve relevantne platforme i video-konzole. Za pisanje logike Unity igara koristi se programski jezik C#, što za polaznike Microsoft Development smerova predstavlja ogromnu olakšavajuću okolnost zbog činjenice da je reč o jeziku kome su posvećeni gotovo kompletni smerovi. Pored C# jezika, primarno razvojno okruženje za kreiranje Unity igara je Visual Studio, što na kraju polaznicima omogućava da veoma lako uplove u svet kreiranja 2D i 3D igara.

11. Azure Fundamentals

Azure je Cloud platforma kompanije Microsoft, koja je namenjena izgradnji, testiranju, objavljivanju i upravljanju aplikacijama i servisima. Kompletna infrastruktura za obavljanje takvog posla upakovana je u Azure, a realizovala ju je kompanija Microsoft. Stoga i ne čudi da je danas, u svetu opšteg prelaska na Cloud tehnologije, Azure jedan od najznačajnijih proizvoda kompanije Microsoft. U kursu Azure Fundamentals polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovnim konceptima ove platforme i da nauče kako da Azure iskoriste da unaprede aplikacije koje razvijaju lokalno.

12. iOS and Android Apps Development using Xamarin

iOS i Android su dve najpopularnije mobilne platforme današnjice, sa više milijardi aktivnih, svakodnevnih korisnika. Svaka od platformi poseduje sopstveni skup tehnologija i alata za razvoj aplikacija. Ipak, pored native pristupa za razvoj mobilnih aplikacija, njih je moguće kreirati i korišćenjem posebnog skupa tehnologija koje je inicijalno razvila kompanija Microsoft. Reč je o skupu tehnologija pod nazivom Xamarin, sa kojima ćete imati priliku da se upoznate na kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin.

13. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

14. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji, kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom, kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

15. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, preko multimedije i različitih tipova softvera, do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

16. English Language 2 / German Language 2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1 ili German Language 1, u okviru kursa English Language 2, odnosno German Language 2, možete preći i neki od narednih nivoa gradiva. Za engleski jezik su to: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate, a za nemački jezik: German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1 ili IT German. Na ovaj način dodatno ćete usavršiti svoje znanje izabranog jezika.

Uz to, ukoliko je vaš nivo znanja na testiranju iz engleskog jezika iznad nivoa Upper-Intermediate, imate priliku i da prema svom izboru dobijete Business English, First Certificate in English (FCE) ili Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) kurs.

17. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

18. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio-industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja „odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da su vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnost komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

Program je organizovan oko projektovanja, implementacije, razvoja i izrade desktop aplikacija za Windows OS, naprednih aplikacija i sajtova za web, kao i mobilnih aplikacija za iOS i Android uređaje. Posebna prednost koja se stiče programom jeste usvajanje pogleda sa dve strane: iz pozicije programera i iz pozicije korisnika.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKAT

Nakon završetka Microsoft Development programa moći ćete da polažete za Microsoft sertifikat:

  • Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Posedovanje ovog sertifikata predstavlja međunarodno priznati dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koristeći Cloud koncepte, Azure servise i Azure workloads kolekcije, kao i da dobro poznajete koncepte bezbednosti i privatnosti u okviru Azure platforme.

UNITY SERTIFIKAT

Takođe, moći ćete da polažete za sertifikat kompanije Unity Technologies, lidera u razvoju softverskog alata za izradu modernih 2D i 3D aplikacija i video-igara, nakon čega ćete steći stručno zvanje:

  • Unity Certified User: Programmer

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Development programu
  • ITAcademy Certified Developer for Microsoft Technologies

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se