Microsoft Windows Development – kako da kreirate desktop aplikacije

Microsoft Windows Development
Nastava
online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
292 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Universal Windows Platform
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Windows Application Developer
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Na ovom programu ćete se osposobiti za projektovanje, implementaciju, razvoj i izradu desktop aplikacija u najnovijim Microsoft alatima, kao što su Visual Studio, SQL Server i dr. Cilj programa je da se upoznate sa mehanizmom rada Windows operativnog sistema i njegovim tajnama. Po završetku Microsoft Windows Development programa znaćete da napišete potpuno funkcionalnu Windows aplikaciju.

Znanje izrade Windows aplikacija u modernom poslovnom svetu, gde preovlađuju korisnici Windows operativnog sistema može se pokazati presudnim za unapređenje i razvoj Vaše karijere.

Kreirajte i razvijajte Windows aplikacije

Dobićete znanja osnovnih, kao i naprednih tehnika Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija. Osposobićete se za samostalno kreiranje ili modifikaciju ovih aplikacija.

Rukujte podacima u okviru baza podataka

Iz različitih tipova izvora uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija naučićete kako pravilno da rukujete podacima. Upoznaćete se sa Microsoft tehnologijama koje će Vam omogućiti samostalno kreiranje, preuzimanje, brisanje i modifikovanje podataka unutar baze podataka.

Planirajte realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije

Bićete u stanju da samostalno osmislite najbolje rešenje za izvršavanje aplikacije, testirate aplikaciju, kreirate sopstvene sisteme za praćenje rada aplikacije i realizujete implementaciju njenog bezbednosnog sistema.

Microsoft Windows Development - plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 32
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 24
7 MWD Introduction to Microsoft Web Development** 32
8 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
9 UWP Universal Windows Platform 40
10 MWS Microsoft Web Services 32
11 SWE Software Engineering 12
12 BT Blockchain Technologies 4
13 CCS Cambridge Computer Science** online
14 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
15 PRJ Project /
16 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Windows Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

 

Ovaj program obuhvata 16 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced Programming in C#

Kurs Advanced Programming in C# koncipiran je kao logičan nastavak uvodnog kursa Introduction to Programming in C#. Tokom trajanja kursa, polaznici će se upoznati sa različitim naprednim konceptima .NET platforme, programiranjem korišćenjem C# jezika. Naučiće kako se kontroliše životni vek .NET objekata i na koji način .NET rukuje memorijom, šta su delegati, lambda izrazi i anonimne metode. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija. Kraj kursa biće posvećen različitim tehnikama za rukovanje fajlovima i folderima.

3. Desktop (Windows) Application Development

Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija i rukovanje njima. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows Forms ili Windows Presentation Foundation aplikacija.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog SQL kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

7. Introduction to Microsoft Web Development

Kurs pokriva osnovne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija, sa posebnim akcentom na korišćenje ASP.NET Web Forms tehnologije. U kursu su obrađene tehnike za kreiranje i konfigurisanje, bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

8. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

9. Universal Windows Platform

Kurs Universal Windows Platform obrađuje osnovne tehnike za kreiranje najnovijeg tipa Windows aplikacija – univerzalnih (universal) aplikacija. Univerzalne aplikacije raščišćavaju sa prošlošću, korišćenjem potpuno novog skupa biblioteka, prilagođenog širokom spektru različitih uređaja. Tako Microsoft ovim tipom aplikacija realizuje davno postavljeni cilj – da programerima omogući pisanje aplikacija koje će funkcionisati na svim uređajima na kojima se izvršava Windows operativni sistem (desktop i laptop računari, tableti i telefoni).

Tokom trajanja kursa Universal Windows Platform, polaznici će se upoznati sa osnovama Windows Universal Platforme i Universal aplikacija. Naučiće kako da kreiraju funkcionalan, prilagodljiv UI, koji će se adekvatno ponašati na različitim Windows 10 uređajima. Kurs će obraditi i osnovne principe rada sa podacima, korišćenjem EF-a, SQLite-a i biblioteka za rad sa sirovim fajlovima fajl sistema. Polaznici će se upoznati i sa naprednim tehnikama Windows Universal programiranja, a na kraju će biti u mogućnosti da svoje radove objave i u okviru zvanične Windows Apps prodavnice i da na taj način unovče svoje znanje.

10. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

11. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

12. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

13. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

14. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

15. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Ovaj program se realizuje u efektivnoj e-Learning varijanti koja štedi vreme.

Predavanja su prilagođena predznanju polaznika i prevashodno su bazirana na praktičnom radu.

Znanja se stiču kroz kreiranje i razvijanje Windows aplikacija kroz .NET, rukovanje podacima uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija i, najzad, realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije i njeno testiranje. Ovaj program se u domenu praktičnih zadataka ne razlikuje od onoga što u svakodnevnom životu očekuje jednog IT profesionalca.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Microsoft Windows Development program raspoloživa su 2 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Universal Windows Platform

Posedovanje ovih sertifikata predstavlja dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koje uključuju korišćenje podataka iz baze, kao i čuvanje podataka u bazi primenom ADO.NET tehnologije. Imaćete potrebno znanje da samostalno kreirate različite vrste poslovnih aplikacija i sistema koristeći C# programski jezik, .NET platformu i savremene sisteme za upravljanje bazama podataka.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Windows Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Ovi sertifikati omogućiće Vam da postanete specijalista za Windows (desktop) aplikacije.

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Windows Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Windows Development programu
  • ITAcademy Certified Windows Application Developer sertifikat

 

Da li ima mesta na Microsoft Windows Development programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.